Affärsvillkor – abonnemang, tjänster & serviceavtal
1. Avtalets tillämpning och omfattning
Dessa villkor skall äga tillämpning vid abonnemang av Aqcell ABs tjänster, serviceavtal, webbhotell, design och produktion av hemsida, e-postlösning och därtill hörande tjänster, nedan kallat abonnemanget.
För hemsidor omfattar abonnemanget lagringsutrymme på Aqcell ABs server inklusive design av hemsida, e-posttjänst, CMS-tjänst samt servicepaket. Detaljbeskrivning av abonnemanget och dess innehåll återfinns i avtalet.
Ångerrätt finns inte emellan företag. For konsumenter gäller ångerrätt inte da Aqcell ABs tjänster är specialtillverkade efter önskemål och personlig prägel.
För övriga tjänster finns tjänstbeskrivning av vald tjänst i orderbekräftelse.

2. Abonnemangets löptid
Tecknat abonnemang och serviceavtal löper initialt med en bindningstid om tjugofyra (24) månader, om inte annat avtalats, med automatisk förlängning om tolv (12) månader om inte uppsägning sker enligt dessa villkor (se vidare punkt 7).

3. Lämnade uppgifter
Vid beställning av abonnemang förpliktigar sig Abonnenten att uppge korrekt namn, adress, postnummer, telefonnummer organisationsnummer eller motsvarande samt e-postadress om sådan finns (abonnentupplysningar). Aqcell AB förpliktigar sig att hålla sådana av Abonnentens lämnade uppgifter konfidentiella, dock har Aqcell AB rätt att lämna ut Abonnentens namn, adress och telefonnummer efter begäran från myndighet eller annat offentligt organ.

Aqcell AB har rätt att använda abonnentupplysningar som underlag för statistik, samt för marknadsaktiviteter. Aqcell AB har rätt att lämna över nödvändiga upplysningar till de som av ISOC eller motsvarande organisation har rätt att administrera toppdomäner.

4. Informationsskyldighet
Om Abonnenten flyttar eller om de enligt pkt. 3 ursprungligt lämnade uppgifterna av annan orsak förändras, skall Abonnenten omedelbart informera Aqcell AB skriftligen om detta. Abonnentens informationsskyldighet omfattar även ändringar i Abonnentens ägar/ledningsstruktur.

5. Pris och fakturering
Kostnaden för abonnemanget och eventuella tilläggsprodukter betalas i förskott – årsvis. Priset följer av ingånget och undertecknat avtal eller vid telefonförsäljning av till Abonnenten utställd orderbekräftelse. Det tillkommer administrationsavgift på 45 kr per faktura + moms. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och lagstadgade inkassokostnader jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kostnad för kommande abonnemangsperioder och eventuellt beställda tilläggstjänser kan komma att höjas motsvarande konsumentprisindex. Faktura utställs tolv (12) dagar efter presentation av Abonnentens testsida. Betalningsvillkor tjugo (20) dagar. Har Abonnent inte tillhandahållit material för tillverkning av hemsida inom tio (10) vardagar efter avtalets undertecknande har Aqcell AB rätt att skapa en hemsida utifrån tillgängligt material exempelvis företagsnamn varefter rätt till erhållande av avtalat pris föreligger. Vid underlåtenhet att tillhandhålla erforderligt material har Aqcell AB vid utebliven uppsägning rätt till ersättning motsvarande avtalad förlängnings likvid inklusive eventuella prishöjningar, för varje tillkommande förlängningsperiod.

6. Abonnetens ansvar etc.
Abonnenten åtar sig att följa svensk lag. Vid missbruk av abonnemanget, t.ex. oetiskt uppträdande på nätet eller annat brott mot avtalet äger Aqcell AB rätt att spärra abonnemanget. Återinkoppling sker först när Aqcell AB har försäkrat sig om att upprepning inte kommer att ske. Fortsatt missbruk medför stängning av abonnemanget utan ytterligare föregående varning.

Vid upprättande av domännamn garanterar abonnenten att nödvändiga tillstånd för berört namn har erhållits och abonnenten frånsäger Aqcell AB allt ansvar som eventuellt följer av att abonnenten vid upprättandet eller användningen av domännamnet respektive abonnemanget kränker andras rättigheter såsom exempelvis varumärkesrättigheter.

6. Påföljder vid avtalsbrott och/eller missbruk av tjänsten
Vid avtalsbrott ådrar sig abonnenten ersättningsansvar gentemot Aqcell AB enligt gällande svensk rätt.
Vid brott mot ingånget avtal och dessa allmänna villkor eller missbruk av tjänsten förbehåller sig Aqcell AB rätten att neka Abonnenten tillgång till servern. Vid allvarliga avtalsbrott eller missbruk har Aqcell AB rätt att med omedelbar verkan häva avtalet samt rätt till skadestånd för sådan skada som Aqcell AB lidit eller kan komma att lida till följd av Abonnentens agerande.

7. Uppsägning
Uppsägning skall vara Aqcell AB tillhanda senast tre (3) månader före innevarande abonnemangsperiods utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs abonnemanget med tolv (12) månader med i övrigt samma villkor. Uppsägning skall vara skriftlig och undertecknad av behörig företrädare för Abonnenten. Önskar Abonnenten avsluta abonnemanget i förtid äger Aqcell AB rätt att slutfakturera Abonnenten motsvarande kostnaden för hela abonnemangsperioden.

8. Ansvarsbegränsning
Skada ersätts av Aqcell AB endast om Aqcell AB förfarit grovt vårdslöst och Abonnenten ej varit medvållande till någon del. Indirekt skada ersätts inte i något fall. Aqcell AB är inte ansvarigt för skada som beror på lagstiftning, strejk, lockout, blockad, krigshändelse, terrorhandling eller annan omständighet för vilken Aqcell AB inte kan råda.

Aqcell AB ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår till följd av avbrott eller störningar i abonnentens eller Aqcell ABs elektroniska utrustning. Aqcell AB frånsäger sig på samma sätt ansvar för avbrott och störningar som kan tillskrivas Aqcell ABs leverantörers förhållanden.

Aqcell AB frånsäger sig ansvaret för information hämtad från eller genom användande av Internet.

Aqcell AB har rätt att, utan att bära ansvar för förlust eller skada, redirect (omkoppla) en domän när nytt avtal om design och produktion av hemsida ingås. I samband med omkopplingen av ett domännamn frånsäger sig Aqcell AB allt ansvar för förlust eller skada. Detta gäller även i fall då kunden har egen mailserver och det på grund av denna uppstår störningar i e-post och webbhotell.
Aqcell AB lämnar inte support och bär inte heller ansvar för problem som uppstår på abonnentens egen e-postserver vid omkoppling av ett domännamn om kunden inte har tilköpt denna tjänst.

Förseningar
Aqcell AB frånsäger sig allt ansvar för eventuella förseningar.

Övrigt ansvar
Aqcell AB ansvarar inte för driftsförlust, förlorad arbetsinkomst eller annan indirekt förlust. Aqcell AB ansvarar inte heller för skada på fast egendom, lösöre eller annat av värde. Aqcell AB ansvarar inte för data i den elektroniska brevlådan eller data liggande på abonnentens webbhotell.

Oaktat vad som anges ovan, har Abonnenten endast rätt till ersättning för direkta skador som orsakats av Aqcell AB och/eller dess underleverantörer. Aqcell ABs ersättning är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp som motsvarar den ersättning som abonnenten erlagt under den senaste 12-månaders- perioden.

Force Majeure
Aqcell AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav.

Såsom Befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller av egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning.

Om Aqcell AB önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan skall Aqcell AB utan oskäligt dröjsmål underrätta abonnenten härom för att få åberopa omständigheten.

9. Ändring av villkor
Aqcell AB har rätt att meddela ändring av avtalet eller dessa allmänna villkor via e-post till den av Abonnenten senast anmälda e-postadressen. Ändring av avtalet som är till nackdel för Abonnenten skall meddelas Abonnenten senast tre (3) månader innan ändringen verkställs. Vid ändring av avtalet som är till nackdel för Abonnenten har Abonnenten rätt att säga upp avtalet till upphörande vid tiden för ändringens verkställighet. Sådan uppsägning skall vara Aqcell AB tillhanda senast trettio (30) dagar innan ändringens verkställighet och i övrigt följa de villkor för uppsägning som följer av P 7. Ändringar som medför gynnsammare villkor för Abonnenten kan genomföras utan föregående information.

10. Överlåtelse
Aqcell AB har rätt att till annan överlåta detta avtal eller Aqcell ABs åtaganden enligt detta avtal. Aqcell AB har rätt att överlåta Aqcell ABs fordringar mot Abonnenten eller part som trätt i Abonnentens ställe till annan. Hemsida och tilläggsprodukter är AQCELL AB’s egendom tills dess att hemsida, webhotell och tilläggsprodukter är slutbetalt. Därefter betalas årsavgifter enligt prislista.

Abonnenten har inte rätt att överlåta sina förpliktelser enligt detta avtal till annan utan Aqcell ABs skriftliga godkännande.

11. Tilläggsprodukter
Utöver Webhotell och servicepaket, erbjuder Aqcell AB olika tilläggsprodukter til hemsidor. För dessa tilläggsprodukter utöver vad som i dessa allmänna villkor stadgas:

1. Tilläggsprodukter går endast att beställa som komplement till Webhotell och servicepaket om inte annat särskilt avtalats.
2. Tilläggsprodukter faktureras i enlighet med vid var tid gällande prislista.

12. Tvist
Tvist beträffande giltighet, tolkning eller tillämpning av detta avtal eller härur flytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

13. Personuppgifter
Kunden och Aqcell är överens om att Kunden är personuppgiftsansvarig och Aqcell dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Aqcell behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Aqcells eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).
Om Kunden som ett led i uppfyllandet av Kundens skyldigheter enligt detta avsnitt 13 bedömer eller önskat att Kunden och Aqcell ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kunden och Aqcell överens om att Aqcells standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. Aqcells standardpersonuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt via Aqcells webbplats.
Kunden ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla Aqcell skadelös från alla former av skador och förluster som Aqcell lider som en följd av Kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 13.